פטריות בישראל

שם מדעי שם המין
Strophariaceaeאבנטיתיים
Lycoperdaceaeאבקיתיים
Entolomataceaeאדומיתיים
Pleurotaceaeאוזניתיים
Suillaceaeאורניתיים
Auriculariaceaеאזנוניתיים
Clavulinaceaeאלתיים
Amanitaceaeאמניתיים
Ganodermataceaeבהוקיתיים
Cantharellaceaeגבעוניתיים
Boletaceaeגושיתיים
Bolbitiaceaeגליליתיים
Morchellaceaeגמצוציתיים
Coprinaceaeדיאויתיים
Gloeophyllaceaeדפדפניתיים
Lyophyllaceaeדפוניתיים
Cortinariaceaeהינומתיים
Hymenochaetaceaeזיפניתיים
Russulaceaeחריפיתיים
Gyroporaceaeחריריתיים
Tricholomataceaeישעוריתיים
Geastraceaeכוכבניתיים
Terfeziaceaeכמהתיים
Hygrophoraceaeלחלחתיים
Thelephoraceaeמניפתיתיים
Helvellaceaeמרדעיתיים
Ascobolaceaeנאדניתיים
Polyporaceaeנקבובניתיים
Inocybaceaeסיביתיים
Sarcoscyphaceaeספלוניתיים
Sclerodermataceaeעוריתיים
Xylariaceaeעציוניתיים
Pezizaceaeפזיזתיים
Mycenaceaeפטרתיים
Phallaceaeפיניתיים
Phelloriniaceaeפמוטיתיים
Agaricaceaeפקועתיים
Rhizopogonaceaeפקעיתיים
Marasmiaceaeצנומתיים
Pluteaceaeקטיפניתיים
Coniophoraceaeקמחיתיים
Gomphidiaceaeקמרוניתיים
Corticiaceaeקרומיתיים
Tremellaceaeקרישיתיים
Stereaceaeקשיחיתיים
Dacrymycetaceaeרסיסיתיים
Psathyrellaceaeשבריריתיים
Hydnaceaeשנניתיים
Shizophyllaceaeשסועתיים
Phanerochaetaceaeשעמיתיים
Tapinellaceaeשרועיתיים