פטריות בישראל

שם מדעי שם המין
Lachnellaאבובית
Fomesאבוקית
Strophariaאבנטית
Lycoperdonאבקית
Entolomaאדומית
Pleurotusאוזנית
Suillusאורניה
Auriculariaאזנונית
Lepistaאחלמית
Clavulinaאלתית
Amanita אמנית
Collybiaאסימונית
Astraeusאסתרית
Tephrocybeאפורית
Clavicepsארגוט
Ganodermaבהוקית
Exidiaבצקת
Cantharellusגבעונית
Gymnopilusגדמית
Boletusגושית
Bolbitiusגלילית
Antrodiaגמומית
Lentinusגמישנית
Morchellaגמצוץ
Cerrenaדבקית
Mycenastrumדורנית
Coprinusדיואית
Gloeophyllumדפדפנית
Lyophyllumדפונית
Gyrophragmiumדפופית
Crepidotusדרדסית
Boletopsisהדורית
Cortinariusהינומה
Hyphodontiaזיזנית
Trichophaeaזיפית
Hymenochaeteזיפנית
Crinipellisזיפנית
Steccherinumחודנית
Mycoaciaחטית
Conocybeחרוטית
Russulaחריפית
Gyroporusחרירית
Omphalotusטבורית
Teranaיפענית
Chlorophyllumירוקת-דפים
Tricholomaישעורית
Langermanniaכדורית
Bovistaכדורנית
Geastrumכוכבנית
Galerinaכומתית
Colusכישורית
Battarreaכלונסית
Terfeziaכמהה
Tuberכמהין
Hydnocystisכמוהה
Macowanitesכרסנית
Xerocomusלבדית
Leucocoprinusלבנית
Leucoagaricusלבקנית
Flammulinaלהבית
Bjerkanderaלוחנית
Hygrocybeלחית
Hygrophorusלחלחה
Lepiotaמִטרִיָנית
Macrolepiotaמִיטרָנית
Trametesמדפית
Thelephoraמניפתית
Cyathusמצילה
Helvellaמרדעית
Hohenbueheliaמרזבית
Clitocybeמשפכנית
Ascobolusנאדנית
Macrocystidiaנבובית
Lactariusנטופה
Agrocybeנירנית
Polyporusנקבובנית
Laetiporusנקובית
Volvariellaנרתיקנית
Podaxisסדנית
Tubariaסוככית
Coriolopsisסולינית
Inocybeסיבית
Panaeolinaססגונית
Oxyporusספוגית
Tarzettaספלולית
Sarcoscyphaספלונית
Sclerodermaעוריתיים
Schizostomaעמודנית
Xylaria עציונית
Agaricusפָקוּעה
Tulostomaפומית
Pezizaפזיזה
Discisedaפחוסית
Mycenaפטרה
Phallusפינית
Lysurusפיפית
Scutelliniaפכית
Phelloriniaפמוטית
Pulvinulaפנכית
Rhizopogonפקעית
Vascellumפרגודית
Montagneaפתיתית
Daedaleaפתלתלית
Panaeolus צבעונית
Postiaצדפית
Tyromycesצדפית
Hebelomaציצנית
Pithyaצלוחית
Phellinusצמודית
Megacollybiaצמרית
Marasmiusצנומה
Marasmiellusצנומית
Geopyxisקופסית
Pluteusקטיפנית
Coniophoraקמחית
Gomphidiusקמרונית
Sarcosphaeraקערית
Psilocybeקרוחה
Corticiumקרומית
Tremellaקרישית
Caloceraקרנית
Inonotusקשוטית
Porostereumקשחונית
Stereumקשיחית
Pholiotaקשקשנית
Daldiniaקשתנית
Myriostomaרבפומית
Dacrymycesרסיסית
Psathyrellaשברירית
Melanogasterשחומית
Melanoleucaשחרחרית
Hydnumשיננית
Hydnellumשנונית
Schizophyllumשסועה
Cheilymeniaשפתנית
Geoporaשקועית
Tapinellaשרועית
Laccariaשרפית
Byssomeruliusתלמית