פטריות בישראל

שם מדעי   שם המין
Bankeraceae
Gomphaceae
Clavariaceae
Typhulaceae
Lentariaceae
Physalacriaceae
Helotiaceae
Meruliaceae
Sarcosomataceae
Dermateaceae
Geoglossaceae
Pyronemataceae
Nectriaceae
Hypocreaceae
Chorioactidaceae
Niaceae
Tulasnellaceae
Cyphellaceae
Schizoporaceae
Orbiliaceae
Clavicipitaceae
Hydnangiaceae
Diplocystidiaceae
Paxillaceae
Ascodesmidaceae
Rutstroemiaceae
Discinaceae
Auriscalpiaceae
Steccherinaceae
Pseudoclitocybaceae
Irpicaceae
Atheliaceae
Biannulariaceae (Catathelasmataceae)
Callistosporiaceae
Hyaloscyphaceae
Strophariaceae אבנטיתיים
Lycoperdaceae אבקיתיים
Entolomataceae אדומיתיים
Pleurotaceae אוזניתיים
Suillaceae אורניתיים
Auriculariaceaе אזנוניתיים
Clavulinaceae אלתיים
Amanitaceae אמניתיים
Ganodermataceae בהוקיתיים
Cantharellaceae גבעוניתיים
Boletaceae גושיתיים
Bolbitiaceae גלליתיים
Morchellaceae גמצוציתיים
Coprinaceae דיואיתיים
Gloeophyllaceae דפדפניתיים
Lyophyllaceae דפוניתיים
Cortinariaceae הינומתיים
Hymenochaetaceae זיפניתיים
Russulaceae חריפיתיים
Gyroporaceae חריריתיים
Omphalotaceae טבוריתיים
Tricholomataceae ישעוריתיים
Geastraceae כוכבניתיים
Tuberaceae כמהות-יער
Terfeziaceae כמהתיים
Hygrophoraceae לחלחתיים
Thelephoraceae מניפתיתיים
Helvellaceae מרדעיתיים
Unidentified family משפחה לא מזוהה
Incertae familiae משפחה ללא מקור
Ascobolaceae נאדניתיים
Polyporaceae נקבובניתיים
Fomitopsidaceae נקוביתיים
Tubariaceae סוככיתיים
Inocybaceae סיביתיים
Sarcoscyphaceae ספלוניתיים
Hysterangiaceae עוטפניתיים
Sclerodermataceae עוריתיים
Xylariaceae עציוניתיים
Mycenaceae פטרתיים
Phallaceae פיניתיים
Phelloriniaceae פמוטיתיים
Agaricaceae פקועתיים
Rhizopogonaceae פקעיתיים
Marasmiaceae צנימיתיים
Pluteaceae קטיפניתיים
Coniophoraceae קמחיתיים
Gomphidiaceae קמרוניתיים
Bondarzewiaceae קצפיתיים
Corticiaceae קרומיתיים
Tremellaceae קרישיתיים
Stereaceae קשיחיתיים
Dacrymycetaceae רסיסיתיים
Psathyrellaceae שבריריתיים
Hydnaceae שנניתיים
Shizophyllaceae שסועתיים
Phanerochaetaceae שעמיתיים
Pezizaceae שקערוריתיים
Tapinellaceae שרועיתיים
צמחי הגן של סימה