פטריות בישראל

שם מדעי   שם המין
Bankeraceae
Gomphaceae
Clavariaceae
Typhulaceae
Lentariaceae
Physalacriaceae
Fomitopsidaceae
Helotiaceae
Meruliaceae
Sarcosomataceae
Dermateaceae
Geoglossaceae
Pyronemataceae
Hysterangiaceae
Nectriaceae
Hypocreaceae
Chorioactidaceae
Niaceae
Tulasnellaceae
Cyphellaceae
Schizoporaceae
Orbiliaceae
Clavicipitaceae
Tuberaceae
Hydnangiaceae
Diplocystidiaceae
Paxillaceae
Ascodesmidaceae
Rutstroemiaceae
Discinaceae
Auriscalpiaceae
Steccherinaceae
Strophariaceae אבנטיתיים
Lycoperdaceae אבקיתיים
Entolomataceae אדומיתיים
Pleurotaceae אוזניתיים
Suillaceae אורניתיים
Auriculariaceaе אזנוניתיים
Clavulinaceae אלתיים
Amanitaceae אמניתיים
Ganodermataceae בהוקיתיים
Cantharellaceae גבעוניתיים
Boletaceae גושיתיים
Bolbitiaceae גלליתיים
Morchellaceae גמצוציתיים
Coprinaceae דיואיתיים
Gloeophyllaceae דפדפניתיים
Lyophyllaceae דפוניתיים
Cortinariaceae הינומתיים
Hymenochaetaceae זיפניתיים
Russulaceae חריפיתיים
Gyroporaceae חריריתיים
Omphalotaceae טבוריתיים
Tricholomataceae ישעוריתיים
Geastraceae כוכבניתיים
Terfeziaceae כמהתיים
Hygrophoraceae לחלחתיים
Thelephoraceae מניפתיתיים
Helvellaceae מרדעיתיים
Incertae familiae משפחה ללא מקור
Ascobolaceae נאדניתיים
Polyporaceae נקבובניתיים
Tubariaceae סוככיתיים
Inocybaceae סיביתיים
Sarcoscyphaceae ספלוניתיים
Sclerodermataceae עוריתיים
Xylariaceae עציוניתיים
Pezizaceae פזיזתיים
Mycenaceae פטרתיים
Phallaceae פיניתיים
Phelloriniaceae פמוטיתיים
Agaricaceae פקועתיים
Rhizopogonaceae פקעיתיים
Marasmiaceae צנומתיים
Pluteaceae קטיפניתיים
Coniophoraceae קמחיתיים
Gomphidiaceae קמרוניתיים
Corticiaceae קרומיתיים
Tremellaceae קרישיתיים
Stereaceae קשיחיתיים
Dacrymycetaceae רסיסיתיים
Psathyrellaceae שבריריתיים
Hydnaceae שנניתיים
Shizophyllaceae שסועתיים
Phanerochaetaceae שעמיתיים
Tapinellaceae שרועיתיים