פטריות בישראל

שם מדעי שם המין
Bankeraceae
Gomphaceae
Clavariaceae
Typhulaceae
Lentariaceae
Physalacriaceae
Fomitopsidaceae
Helotiaceae
Meruliaceae
Sarcosomataceae
Dermateaceae
Geoglossaceae
Pyronemataceae
Hysterangiaceae
Nectriaceae
Hypocreaceae
Chorioactidaceae
Niaceae
Tulasnellaceae
Cyphellaceae
Schizoporaceae
Orbiliaceae
Clavicipitaceae
Tuberaceae
Hydnangiaceae
Diplocystidiaceae
Paxillaceae
Ascodesmidaceae
Rutstroemiaceae
Discinaceae
Auriscalpiaceae
Steccherinaceae
Strophariaceaeאבנטיתיים
Lycoperdaceaeאבקיתיים
Entolomataceaeאדומיתיים
Pleurotaceaeאוזניתיים
Suillaceaeאורניתיים
Auriculariaceaеאזנוניתיים
Clavulinaceaeאלתיים
Amanitaceaeאמניתיים
Ganodermataceaeבהוקיתיים
Cantharellaceaeגבעוניתיים
Boletaceaeגושיתיים
Bolbitiaceaeגלליתיים
Morchellaceaeגמצוציתיים
Coprinaceaeדיואיתיים
Gloeophyllaceaeדפדפניתיים
Lyophyllaceaeדפוניתיים
Cortinariaceaeהינומתיים
Hymenochaetaceaeזיפניתיים
Russulaceaeחריפיתיים
Gyroporaceaeחריריתיים
Tricholomataceaeישעוריתיים
Geastraceaeכוכבניתיים
Terfeziaceaeכמהתיים
Hygrophoraceaeלחלחתיים
Thelephoraceaeמניפתיתיים
Helvellaceaeמרדעיתיים
Incertae familiaeמשפחה ללא מקור
Ascobolaceaeנאדניתיים
Polyporaceaeנקבובניתיים
Tubariaceaeסוככיתיים
Inocybaceaeסיביתיים
Sarcoscyphaceaeספלוניתיים
Sclerodermataceaeעוריתיים
Xylariaceaeעציוניתיים
Pezizaceaeפזיזתיים
Mycenaceaeפטרתיים
Phallaceaeפיניתיים
Phelloriniaceaeפמוטיתיים
Agaricaceaeפקועתיים
Rhizopogonaceaeפקעיתיים
Marasmiaceaeצנומתיים
Pluteaceaeקטיפניתיים
Coniophoraceaeקמחיתיים
Gomphidiaceaeקמרוניתיים
Corticiaceaeקרומיתיים
Tremellaceaeקרישיתיים
Stereaceaeקשיחיתיים
Dacrymycetaceaeרסיסיתיים
Psathyrellaceaeשבריריתיים
Hydnaceaeשנניתיים
Shizophyllaceaeשסועתיים
Phanerochaetaceaeשעמיתיים
Tapinellaceaeשרועיתיים