פטריות בישראל

שם מדעי שם המין
Lichenomphalia
Nectria
Hypocrea
Hypomyces
Desmazierella
Chamaemyces
Melanophyllum
Cystolepiota
Endoptychum
Tirmania
Leucopaxillus
Resupinatus
Leucoinocybe
Omphalina
Limacella
Amanitopsis
Bankera
Sarcodon
Ramaria
Clavaria
Typhula
Macrotyphula
Lentaria
Coprinellus
Coprinopsis
Parasola
Clitopilus
Rhodocybe
Fomitopsis
Sphaerobolus
Veluticeps
Pholiotina
Chroogomphus
Pseudoinonotus
Phylloporia
Simocybe
Gerronema
Micromphale
Henningsomyces
Abortiporus
Gloeoporus
Disciotis
Iodophanus
Pseudoplectania
Plectania
Mollisia
Geoglossum
Volvopluteus
Leptoporus
Podofomes
Gyrodon
Thecotheus
Anthracobia
Humaria
Coprobia
Lamprospora
Leucoscypha
Octospora
Otidea
Paratrichophaea
Pseudombrophila
Pyronema
Stephensia
Tricharina
Hysterangium
Microstoma
Saccobolus
Tulasnella
Chondrostereum
Basidioradulum
Schizopora
Leccinum
Hypholoma
Strobilomyces
Hymenoscyphus
Lasiobolus
Orbilia
Arrhenia
Diehliomyces
Trichophaeopsis
Rosellinia
Laeticorticium
Phaeangium
Labyrinthomyces
Hymenogaster
Gamundia
Rutstroemia
Hapalopilus
Calvatia
Paxillus
Phaeomarasmius
Phellodon
Lentinellus
Leratiomyces
Cleistocybe
Lacrymaria
Loweomyces
Gymnopus
Deconica
Lachnellaאבובית
Fomesאבוקית
Strophariaאבנטית
Lycoperdonאבקית
Entolomaאדומית
Pleurotusאוזנית
Suillusאורניה
Auriculariaאזנונית
Lepistaאחלמית
Clavulinaאלתית
Amanita אמנית
Collybiaאסימונית
Astraeusאסתרית
Tephrocybeאפורית
Clavicepsארגוט
Ganodermaבהוקית
Exidiaבצקת
Cantharellusגבעונית
Gymnopilusגדמית
Boletusגושית
Bolbitiusגללית
Antrodiaגמומית
Lentinusגמישנית
Morchellaגמצוץ
Cerrenaדבקית
Mycenastrumדורנית
Coprinusדיואית
Discinaדיסקנית
Gloeophyllumדפדפנית
Lyophyllumדפונית
Gyrophragmiumדפופית
Crepidotusדרדסית
Boletopsisהדורית
Cortinariusהינומה
Hyphodontiaזיזנית
Trichophaeaזיפית
Hymenochaeteזיפנית
Crinipellisזיפנית
Steccherinumחודנית
Mycoaciaחטית
Conocybeחרוטית
Russulaחריפית
Gyroporusחרירית
Omphalotusטבורית
Teranaיפענית
Chlorophyllumירוקת-דפים
Tricholomaישעורית
Langermanniaכדורית
Bovistaכדורנית
Geastrumכוכבנית
Galerinaכומתית
Colusכישורית
Battarreaכלונסית
Terfeziaכמהה
Tuberכמהין
Hydnocystisכמוהה
Macowanitesכרסנית
Xerocomusלבדית
Leucocoprinusלבנית
Leucoagaricusלבקנית
Flammulinaלהבית
Bjerkanderaלוחנית
Hygrocybeלחית
Hygrophorusלחלחה
Lepiotaמִטרִיָנית
Macrolepiotaמִיטרָנית
Trametesמדפית
Thelephoraמניפתית
Cyathusמצילה
Helvellaמרדעית
Hohenbueheliaמרזבית
Clitocybeמשפכנית
Ascobolusנאדנית
Macrocystidiaנבובית
Lactariusנטופה
Agrocybeנירנית
Polyporusנקבובנית
Laetiporusנקובית
Volvariellaנרתיקנית
Podaxisסדנית
Tubariaסוככית
Coriolopsisסולינית
Inocybeסיבית
Panaeolinaססגונית
Oxyporusספוגית
Tarzettaספלולית
Sarcoscyphaספלונית
Sclerodermaעורית
Schizostomaעמודנית
Xylaria עציונית
Agaricusפָקוּעה
Tulostomaפומית
Pezizaפזיזה
Discisedaפחוסית
Mycenaפטרה
Phallusפינית
Lysurusפיפית
Scutelliniaפכית
Phelloriniaפמוטית
Pulvinulaפנכית
Pisolithusפסיפסית
Rhizopogonפקעית
Vascellumפרגודית
Montagneaפתיתית
Daedaleaפתלתלית
Panaeolus צבעונית
Postiaצדפית
Tyromycesצדפית
Hebelomaציצנית
Pithyaצלוחית
Phellinusצמודית
Megacollybiaצמרית
Marasmiusצנומה
Marasmiellusצנומית
Geopyxisקופסית
Pluteusקטיפנית
Coniophoraקמחית
Gomphidiusקמרונית
Sarcosphaeraקערית
Psilocybeקרוחה
Corticiumקרומית
Tremellaקרישית
Caloceraקרנית
Inonotusקשוטית
Porostereumקשחונית
Stereumקשיחית
Pholiotaקשקשנית
Daldiniaקשתנית
Myriostomaרבפומית
Dacrymycesרסיסית
Psathyrellaשברירית
Melanogasterשחומית
Melanoleucaשחרחרית
Hydnumשיננית
Hydnellumשנונית
Schizophyllumשסועה
Cheilymeniaשפתנית
Geoporaשקועית
Tapinellaשרועית
Laccariaשרפית
Byssomeruliusתלמית