פטריות בישראל

שם מדעי   שם המין
Lachnella אבובית
Fomes אבוקית
Stropharia אבנטית
Lycoperdon אבקית
Entoloma אדומית
Pleurotus אוזנית
Suillus אורניה
Auricularia אזנונית
Lepista אחלמית
Clavulina אלתית
Amanita אמנית
Collybia אסימונית
Astraeus אסתרית
Tephrocybe אפורית
Claviceps ארגוט
Ganoderma בהוקית
Exidia בצקת
Cantharellus גבעונית
Gymnopilus גדמית
Boletus גושית
Bolbitius גללית
Antrodia גמומית
Lentinus גמישנית
Morchella גמצוץ
Cerrena דבקית
Mycenastrum דורנית
Coprinus דיואית
Discina דיסקנית
Gloeophyllum דפדפנית
Lyophyllum דפונית
Gyrophragmium דפופית
Crepidotus דרדסית
Boletopsis הדורית
Cortinarius הינומה
Hyphodontia זיזנית
Trichophaea זיפית
Hymenochaete זיפנית
Crinipellis זיפנית
Steccherinum חודנית
Mycoacia חטית
Conocybe חרוטית
Russula חריפית
Gyroporus חרירית
Omphalotus טבורית
Terana יפענית
Chlorophyllum ירוקת-דפים
Tricholoma ישעורית
Langermannia כדורית
Bovista כדורנית
Geastrum כוכבנית
Galerina כומתית
Colus כישורית
Battarrea כלונסית
Terfezia כמהה
Tuber כמהין
Hydnocystis כמוהה
Macowanites כרסנית
Xerocomus לבדית
Leucocoprinus לבנית
Leucoagaricus לבקנית
Flammulina להבית
Bjerkandera לוחנית
Hygrocybe לחית
Hygrophorus לחלחה
Lepiota מִטרִיָנית
Macrolepiota מִיטרָנית
Trametes מדפית
Thelephora מניפתית
Cyathus מצילה
Helvella מרדעית
Hohenbuehelia מרזבית
Clitocybe משפכנית
Ascobolus נאדנית
Macrocystidia נבובית
Lactarius נטופה
Agrocybe נירנית
Polyporus נקבובנית
Laetiporus נקובית
Volvariella נרתיקנית
Podaxis סדנית
Tubaria סוככית
Coriolopsis סולינית
Inocybe סיבית
Panaeolina ססגונית
Oxyporus ספוגית
Tarzetta ספלולית
Sarcoscypha ספלונית
Scleroderma עורית
Schizostoma עמודנית
Xylaria עציונית
Agaricus פָקוּעה
Tulostoma פומית
Peziza פזיזה
Disciseda פחוסית
Mycena פטרה
Phallus פינית
Lysurus פיפית
Scutellinia פכית
Phellorinia פמוטית
Pulvinula פנכית
Pisolithus פסיפסית
Rhizopogon פקעית
Vascellum פרגודית
Montagnea פתיתית
Daedalea פתלתלית
Panaeolus צבעונית
Postia צדפית
Tyromyces צדפית
Hebeloma ציצנית
Pithya צלוחית
Phellinus צמודית
Megacollybia צמרית
Marasmius צנומה
Marasmiellus צנומית
Geopyxis קופסית
Pluteus קטיפנית
Coniophora קמחית
Gomphidius קמרונית
Sarcosphaera קערית
Psilocybe קרוחה
Corticium קרומית
Tremella קרישית
Calocera קרנית
Inonotus קשוטית
Porostereum קשחונית
Stereum קשיחית
Pholiota קשקשנית
Daldinia קשתנית
Myriostoma רבפומית
Dacrymyces רסיסית
Psathyrella שברירית
Melanogaster שחומית
Melanoleuca שחרחרית
Hydnum שיננית
Hydnellum שנונית
Schizophyllum שסועה
Cheilymenia שפתנית
Geopora שקועית
Tapinella שרועית
Laccaria שרפית
Byssomerulius תלמית